شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فعالیت‌های تنظیم کنندگی‏ سیستم ایمنی پلی‌ساکارید‏های جدا شده از جینسنگ قرمز کره‌ای

خاصیت تنظیم‌کننده‌ای فعالیت سیستم ایمنی با استفاده از جینسنگ قرمز کره‌ای

پلی‏‌ساکارید‏های جدا شده از پلی‏مرهایی هستند که از ریشه، ساقه، برگ‏‌ها، گل‏‌ها و میوه گیاه جینسنگ قرمز کره‌ای (Panax Ginseng) جداسازی و استخراج می‏‌شوند که توجه زیادی را به دلیل داشتن فعالیت‌‏های تعدیل کننده ایمنی به خود جلب کرده‏‌اند.

فعالیت‌‏های تنظیم کنندگی سیستم ایمنی به صورت آزمایشگاهی (in vitro) و مدل حیوانی (in vivo) مورد بررسی قرار گرفته‌‏اند. آنالیزهای آزمایشگاهی پلی‌‏ساکارید‏های جینسنگ نشان داد که عملکردهای تنظیم کنندگی ایمنی را عمدتاً از طریق فعال‏سازی ماکروفاژ‏ها، سلول‏‌های دندریت و سیستم‏‌های مکمل اعمال می‏‌کنند.

آزمایشات بر روی مدل حیوانی نیز نشان داد که پلی‌‏ساکارید‏های جینسنگ می‌‏توانند فعالیت شاخص‏‌های سیستم‏‌های ایمنی را افزایش داده و لنفوسیت‏‌ها را تحریک کنند.

اجزای گیرنده و مسیرهای متنوع سیگنالینگ سلول‏‌های ایمنی مورد بررسی قرار گرفته‌‏اند.

پلی‌ساکارید‏های جینسنگ دارای تاثیرات درمانی مفید زیادی از جمله فعالسازی یا افزایش پاسخ‌‏های ایمنی هستند که ممکن است در درمان سرطان، سپسیس، پوکی استخوان و دیگر شرایط مفید باشند.

پلی‌‏ساکارید‏‏های جینسنگ پتانسیل استفاده در توسعه عوامل درمان جدید یا ادجونت‏هایی با ویژگی‏‌های تعدیل ایمنی مفید را دارند.

 

مقدمه

Ginseng یک منبع اصلی داروهای طبیعی در سراسر تاریخ بشر بوده‏ است. جینسنگ‌های متداول  شامل  ginseng panax (با نام جینسنگ کره‌‏ای هم شناخته می‌‏شود)، quinquefolium Panax  (جینسنگ آمریکای شمالی)، Panax notoginseng (جینسنگ سانچی یا جینسنگ چینی)، Panax japonicas (جینسنگ ژاپنی یا جینسنگ بامبو).

ترکیبات شیمیایی گونه‌‏های جینسنگ شامل جینسنوزید‏ها، پلی‏‌ساکارید‏ها، پلی استالن‏‌ها، پروتئین‌‏ها، پپتید‏ها، آمینواسید‏ها، ارگانیک اسید‏ها، ویتامین‏‌ها، مولکول‏‌های محلول در چربی و دیگر ترکیبات هستند.

پلی‏‌ساکارید‏های جینسنگ فعالیت‏‌های بیولوژیک چندگانه شامل فعالیت‏‌های آنتی اکسیدانی، ضدقارچی، ضد سرطانی، ضد هایپر کلسمی، بازداری ازسمیت سلولی، تنظیم ایمنی میکروبیوتای روده، و فعالیت‏‌های آنتی سپتی‏سمی دارند.

در این بین فعالیت تعدیل ایمنی در گونه‏‌های جینسنگ توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. به دلیل آنکه این فعالیت ارتباط تنگاتنگی با استخراج و روش جداسازی، ترکیبات مونوساکاریدی، وزن مولکولی و نوع پیوند مونوساکارید‏ها دارد.

بخش زیادی از فعالیت‏‌های درمانی پلی‏ساکارید‏های جین‏سنگ از گونه جینسنگ با تنظیم پاسخ‏های ایمنی مرتبط هستند.

 

ترکیب‌‏بندی و مشخصه‏‌های ساختاری

پلی ساکارید جینسنگ یک ترکیب پلی‏مری از زنجیره‌‏های مونوساکاریدی غنی از رزویدی‏های L-آربینوز، L-رامنوز، D-گالاکتوز، D-مانوز، D-گلوکورونیک اسید، D-گالاکتورونیک اسید، D-گزیلوز، D-گالاکتوز است که به وسیله پیوند‏های گلیکوزیدی متصل شده‌‏اند و ساختارهای ماکرومولکول پیچیده‏ای تشکیل داده‌‏اند. وزن مولکولی این ماکرومولکول‏‌ها از 3.9 تا 9.700 کیلو دالتون متنوع است. بیشتر پلی ساکاریدهای در ریشه‏‌ها یافت شده‏‌اند هرچند پلی‏‌ساکارید‏هایی از برگ، گل و میوه‌‏ها نیز استخراج شده‏‌اند. وزن مولکولی، ویژگی‌‏ها، اجزای مونوساکاریدی و ساختار پلی ساکاریدهای مختلف متفاوت است که در جدول قابل مشاهده است.

پلی‌ساکارید‏های جینسنگ به پلی‏ساکارید‏های خنثی و اسیدی تقسیم می‏‌شوند. پلی‏‌ساکارید‏های خنثی از دکستران و آرابینو‏گالاکتان و پلی‏ساکارید‏های اسیدی از رامنوز حاوی پکتین و هوموگالاکتورونان تشکیل شده‌‏اند.

پلی‌ساکارید‏های تعدیل کننده سیستم ایمنی ترکیباتی هستند که روی سیستم ایمنی تاثیر گذاشته، فرآیند‏های واکنش ویژه میزبان را تقویت می‏‌کنند. مطالعات مربوط به پلی‏ساکارید‏های تعدیل کننده سیستم ایمنی عمدتا روی گلوکان‏‌ها، پلی‏ساکارید‏های پکتیک و آرابینوگالاکتان‏‌ها متمرکز بوده‌‏اند.

فعالیت‏‌های تعدیل کننده سیستم ایمنی این پلی ساکارید‏ها تحت تاثیر منبع آن‏‌ها، وزن مولکولی، مونوساکارید‏های تشکیل دهنده، پیوند‏های گلیکوزیدی، گروه‏‌های عملکردی و ویژگی‏های انشعابی قرار می‏‌گیرد.

مثال‏‌هایی از تاثیرات بررسی شده پلی‏ساکارید‏ها روی سیستم ایمنی شامل القای تکثیر لنفوسیت‌‏ها، ارتقای تولید نیتریک اکساید و تحریک تکثیر لنفوسیت‏‌ها بوده‌‏اند.  همچنین مطالعات in vitro نشان داده‌‏اند که پلی‏ساکارید‏های جینسنگ ماکروفاژها را فعال می‌‏کند. ماکروفاژهای فعال شده بوسیله بوسیله پلی‏ساکارید‏های panax قادرند عوامل خارجی مانند میکروارگانیسم‌‏های عفونی و سلول‏‌های سرطانی را از طریق افزایش تولید  نیتریک‏اکساید و سیتوکین، تکثیر سلولی و فاگوسیتوزیس، خنثی کنند.

افزایش فعالیت فاگوزیتوزیس یک مشخصه قابل توجه فعالسازی ماکروفاژها و یک راه مهم برای افزایش فعالیت ایمونولوژیکال است. مطالعات زیادی پیشنهاد می‏‌دهند که پلی‏ساکارید‏های جینسنگ ماکروفاژها را با شناسایی گیرنده‏‌های سطحی که PRRS نامیده می‏‌شوند، فعال می‌‏کنند.

PRRS ماکروفاژی به طور گسترده گزارش شده‌ ‏اند. فعالسازی گیرنده‏‌های ماکروفاژی بوسیله پلی‏ساکارید‏های جینسنگ آبشاری از سیگنال‌‏های داخل سلولی را به راه می‌‏اندازند. در یک مثال از آن پلی ساکارید به PRRS ماکروفاژی متصل شده و به دنبال آن فسفریلاسیون سه پروتئین کیناز عمده فعال کننده میتوژن (JNK, ERK و P38 کیناز) را القا می‏‌کند که تولید NO و سیتوکین‏‌ها را تحریک می‏‌کند. در مورد مطالعه شده دیگری نوعی از پلی‏ساکارید جدا شده از جینسنگ کره‏‌ای قرمز، فاکتورهای نسخه‏‌برداری را القا کرده بنابراین تولید NO را افزایش می‌‏دهد.

 

القای بلوغ  DC بوسیله پلی‏‌ساکارید‏های جینسنگ

DC‏ها، سلول‌‏های ارائه دهنده آنتی‏ژن که سلول‏‌هایT native را تحریک کرده و پاسخ ایمنی را شروع می‏‌کنند، قادر به شناسایی، پردازش و presenting آنتی‏ژن‌‏ها به لنفوسیت‏‌هایT و بنابراین فعا‌لسازی پاسخ ایمنی هستند. پلی‏ساکارید‏های جینسنگ عملکرد ایمنی  DC‏ها را از طریق تشخیص مستقیم و اتصال گیرنده‏‌های DC تعدیل می‏‌کنند و یا از طریق مسیر‏های غیرمستقیم مانند تنظیم دیگر سلول‏‌های ایمنی اثرات سینرژیک اعمال می‏‌کنند که تمام سیستم ایمنی را تنظیم می‏‌کنند.

 

فعال‌سازی سیستم مکمل با استفاده از پلی‏ساکارید‏های جینسنگ

سیستم مکمل حاوی 9 جز C1-C9 است. فعال‌سازی سیستم مکمل نقش مهمی در عملکرد ایمنی بدن ایفا می‏‌کند مانند تنظیم عملکرد سیستم ایمنی و فرآیند‏های آسیب ‏شناسی ایمنی. مسیر کلاسیک از طریق یک کمپلکس ایمنی تشکیل شده بوسیله اتصال یک آنتی‏بادی برای آنتی‏ژن مربوط به آن و همچنین نیاز به فعالسازی C9,C4و C2 دارد. مسیر جایگزین با فعالسازی کلاسیک تفاوت می‏‌کند زیرا مستقیما بوسیله C3 فعال می‌‏شود.  فعال کننده‌‏های اصلی مسیر اتصال مانوز، میکروارگانیسم‏‌های حاوی N-گالاکتوز آمین یا مانوز هستند.

پلی‌‏ساکارید‏های جینسنگ فعالیت‏‌های تعدیل ایمنی در سیستم مکمل دارند و می‌‏توانند به عنوان تنظیم‏ کننده بالقوه در درمان بیماری‌‏های مرتبط با مکمل استفاده شوند.

 

فعالیت تعدیل ایمنی پلی‏ساکارید‏های جینسنگ در in vivo

فعالیت تعدیل ایمنی پلی‏ساکارید‏های جینسنگ تحت شرایط فیزیولوژیک متفاوت با شرایط in vitro است. طحال و تیموس نقش مهمی در سیستم ایمنی ایفا می‏‌کنند که به طور گسترده در مدل‌‏های موشی مطالعه شده است.

طحال بزرگترین ارگان ایمنی در بدن انسان است که لنفوسیت بخصوص لنفوسیت‏‌های B که آنتی‏بادی‌‏های ویژه را تولید می‌‏کند و در ایمنی هومورال نقش دارد را تولید می‌‏کند. شاخص‏‌های طحال و تیموس در وزن‏‌های مربوط به آن‏‌ها نسبت به وزن بدن تعریف می‌‏شوند. پلی‏ساکارید‏های مربوط به جینسنگ شاخص‌‏های طحال و تیموس در سیتوپلاسم را افزایش می‌‏دهند. مطالعات نشان داده که درمان بوسیله انواع متنوعی از پلی‏ساکارید‏های جینسنگ به طور قابل توجهی وزن ارگانل‏‌های ایمنی در موش‌‏ها را در رفتاری وابسته به غلظت افزایش می‏‌دهد. همچنین دیده شده که انواعی از این پلی‏ساکارید‏ها می‌‏توانند شاخص‏ کلیرانس را در موش سیستم ایمنی سرکوب شده و نرمال را افزایش دهند.

 

فعالسازی لنفوسیت‏‌های T/B بوسیله پلی‏ساکارید‏های جینسنگ

لنفوسیت‏‌ها سلول‏‌های افکتور کلیدی هستند که شامل یک قسمت حیاتی سیستم ایمنی پستانداران می‏‌شود. تکثیر لنفوسیت به عنوان شاخص ایمنی سلولی و هومورال در نظر گرفته می‏‌شود. سلول‏‌های T درگیر ایمنی سلولی و سلول‏‌های B در ایمنی هومورال نقش  ایفا می‌‏کنند. پلی‏‌ساکارید‏های  جینسنگ به وضوح تکثیر سلول‌‏های T و B القا شده بوسیله concanavalin A و لیپوپلی‏ساکارید‏ها را افزایش می‌‏دهند.

دیده شده که نوعی از این پلی‏سارید‏ها می‌‏توانند concanavalineA یا سلول القا شده بوسیله لیپوپلی‏ساکارید‏ها در موش‏‌های حامل تومور را القا کرده بنابراین ایمنی سلولی و هومورال و همچنین فعالیت ضدتوموری را افزایش دهد. پلی‏ساکارید‏های برگ جین‏سنگ همراه شده با ترکیبات دیگر، ترشح انواعی از سیتوکین‏‌ها را افزایش می‌دهد. اثرات سینرژیک پلی‏ساکارید‏ها در ترکیب با دارو‏ها با ارتقای پاسخ ایمنی به درمان وساطت می‏‌شود.

دیده شده که انواعی از پلی‏ساکارید‏ها درمقاومت علیه سرکوب سیستم ایمنی ایجاد شده به‏وسیله سیکلوفسفامید نقش دارد. همچنین پلی‏ساکارید‏های جینسنگ می‏تواند سطوح آنتی‏بادی‏‌ها و عملکرد ایمنی در موش را افزایش دهد.

 

فعال‌سازی سلول‏‌های NK بوسیله پلی‏ساکارید‏های جینسنگ

سلول‏‌ها NK لنفوسیت‏‌های غیراختصاصی هستند که برخلاف لنفوسیت‌‏های T و B در دفاع ضدتوموری و ضد‏ویروسی بدون حساسیت قبلی نقش دارند. سیتوکسیتی سلول‏‌های NK می‏‌تواند به طور موثری عملکرد ایمنی در بدن را منعکس کند. پلی‏‏ساکارید‏های جینسنگ به طور قابل توجهی سیتو‏توکسیتی سلول‌‏های NK را در یک رفتار وابسته به دوز افزایش می‏‌دهد و می‌‏تواند تا حدی فعالیت سلول‏‌های NK مهار شده بوسیله فلوروراسیل را بازیابی کند.

سیتوکین‏‌های تولید شده بوسیله سلول‌‏های NK قادر به وساطت عملکرد سیتوتوکسیک برای تعدیل پاسخ ایمنی هستند. ترکیب نوعی از پلی‏ساکارید‏ها و IFN  نوترکیب، سیتوتوکسیتی سلول NK علیه سلول‏‌های توموری را افزایش می‌‏دهد هرچند این پلی‏ساکارید به تنهایی تاثیری ندارد. سلول‏‌های NK در دفاع علیه عفونت ویروسی و تشکیل تومور و همچنین تنظیم سیستم ایمنی بدن درگیر هستند.

 

تعدیل ایمنی در روده بوسیله پلی‌‏ساکارید‏های جینسنگ

بافت لنفاوی مرتبط با روده یکی از اجزای اصلی ایمنی روده است که از تکه‏‌های کوچک peyer قرار گرفته در یک دیواره روده کوچک تشکیل شده است. پلی‏ساکارید‏های روده می‌‏تواند تکه‏‌های peyer را برای افزایش ایمنی روده‏ای تحریک کند. در مطالع‌ه‏ای آلفا آمیلاز و آمیلاز برای آنزیمولایز کردن KRG استفاده کردند. پلی‏ساکارید‏های تحریک‌‏کننده ایمنی که قابلیت تنظیم سیستم ایمنی از طریق تکه‏‌های peyer را دارند. در مقایسه با پلی‏ساکارید‏های غیر آنزیمی هضم شده، پلی‏ساکارید‏های هضم شده با آنزیم به طور مشهود فعالیت تعدیل ایمنی روده‏ای را بهبود می‌‏بخشد که به نظر می‏‌رسد به دلیل برداشتن پلی‏ساکارید‏های آمیلوئید باشد.

 

پتانسیل درمانی پلی‏ساکارید‏های جینسنگ

مطالعات پایه نشان دادند که پلی ‏ساکارید‏ها ویژگی‏‌های درمانی مفیدی از جمله تاثیرات شیمی محافظتی و ضد تومور نشان می‏‌دهند. همچنین فعالیت ضد مولتیپل‏اسکلروزیس، فعالیت تعدیل ایمنی، فعالیت ضد‏التهابی، فعالیت ضد‏‏سپسیس. پلی‏ساکارید‏های جینسنگ همچنین می‌‏توانند برای افزایش اثر داروهای شیمی ‏درمانی و کاهش اثرات جانبی آن‏‌ها استفاده شوند. پلی‌‎‏ساکارید APG می‌‏تواند به وضوح علائم و سرعت بازگشت EAE را کاهش دهد که اثرات مفیدی روی انواع متعدد EAE دارد.

درمان با پلی‏‌ساکارید WGPN به تنهایی به وضوح وزن نسبی طحال را در موش‌‏ها افزایش داده که پیشنهاد می‏‌دهد که به عنوان یک تقویت کننده ایمنی عمل می‏‌کند. WGPN در ترکیب با fluorouracil-5 فعالیت ضدتوموری سینرژیک دارد که می‏‌تواند عملکرد ایمنی را به دنبال آسیب 5fluorouracil- بازگردانی کند.  این نشان می‌‏دهد WGPN پتانسیل استفاده شدن به عنوان یک عامل کمکی برای شیمی‏ درمانی را دارد. پلی‌‏ساکارید‏ Ginsan فاگوسیتوز را افزایش می‏‌دهد، کلیرانس باکتری را بالا می‌‏برد، سنتز سیتوکین‌‏های التهابی و پاسخ ایمنی را کاهش داده، نهایتا حیوانات را از خطر مرگ سپسیس نجات می‏‌دهد.

در مطالعه دیگری نشان داده شده که پلی‏ساکارید RGAP پتانسیل عمل به عنوان یک عامل ایمنی درمانی برای بیماران با osteoporosis را دارد. پلی‏ساکارید GS-p یک ادجونت بالقوه است که واکنش‌‏های ایمنی سلولی و هومورال را افزایش داده و با توجه به آنکه به طور قابل توجهی تولید IgE را کاهش می‏‌دهد، ممکن است به عنوان یک ماده کمکی مفید باشد.

در موش‌‏های حامل LLC، پلی‏ساکارید GFP1 به طور موثری رشد تومور و متاستاز ریه را با فعالسازی عملکرد ایمنی مهار می‏‌کند. احتمال داده می‏‌شود پلی‎‏‌ساکارید GFP1  تولید سیتوکین‏‌ها را برای مهار التهاب القا کند که برای درمان بیماری‌‏های مرتبط با التهاب (مانند تومور و اترواسکلروزیس) می‌‏تواند موثر باشد. پلی‏ساکارید PJPS و داروهای ضدسرطان به صورت ترکیبی برای مهار اثرات سرکوب کننده میلو و سرکوب کننده ایمنی در شیمی ‏درمانی استفاده شدند که ممکن است خطر عفونت و اثرات نامطلوب استفاده از آنتی‏بیوتیک‏‌ها را کاهش داده بنابراین کاهش استرس فیزیولوژیک، استرس اختصاصی و بهبود زنده‌‏مانی در بیماران سرطانی را باعث شد.

با وجود همه مطالعات انجام شده، اطلاعات فعلی در مورد پلی‏ساکارید‏های متفاوت جدا شده از گونه‏‌های جینسنگ وابستگی ارتباط ساختار-فعالیت هنوز به طور کامل مشخص نشده است. همچنین تحقیقات چگونگی کنترل پلی‏ساکارید‏ها در طی فرآیند را نشان نمی‌‏دهد. در مورد ایمنی مخاط روده نیز نیاز به بررسی‏‌های بیشتری وجود دارد.

 

 

جینسنگ قرمز کره ای

دکتر شهره رحیمی

در گروه تلگرام، هر سوال پزشکی داشته باشید را پاسخ خواهیم داد! عضویت در گروه تلگرامی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت.

  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
سوالی دارید از ما بپرسید
×
شهابی Whatsapp chat
مهندس منوچهر مسیب‌نژاد Whatsapp chat
2 +